Fundacja

Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności.

 

Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności jest fundacją służącą realizacji celów statutowych zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000793980, Regon: 383841139, NIP: 5252794516.

Misja

Dostarczyć władzy i branży rolno żywnościowej wiedzę.

Cel

Celem Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności jest działalność w zakresie: bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego „od pola do stołu”, ochrony życia i zdrowia oraz interesów ekonomicznych konsumentów jak również promocji jakości żywności.

Forum tworzą wybitni przedstawiciele świata nauki, polskich firm spożywczych oraz rolników. To interdyscyplinarne ciało złożone z; technologów żywności, lekarzy weterynarii, toksykologów, prawników, ekonomistów, właścicieli firm oraz hodowców roślin i zwierząt.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe, działając w formie think tanku, poprzez:

 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień prawnych oraz ekonomicznych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze rolno żywnościowym, a także zagadnień prawno-ustrojowych związanych z nadzorem państwowym nad sektorem żywnościowym;
 • wspieranie polskiej przedsiębiorczości w zakresie możliwości wymiany handlowej, inwestycji oraz współpracy biznesowej w zakresie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności;
 • popularyzowanie i wspieranie kontaktów biznesowych Rzeczypospolitej Polskiej z przedstawicielstwami handlowymi państw zainteresowanych polską żywnością;
 • przegląd i analizę zmian legislacyjnych w zakresie prawa żywnościowego w kraju, w państwach UE oraz innych państwach;
 • promocje Rzeczypospolitej Polskiej oraz informowanie o polskich rozwiązaniach prawnych w zakresie sektora rolno-żywnościowego za granicą;
 • analizowanie rozwiązań prawnych i prawno-ustrojowych związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją żywności w państwach trzecich;
 • uczestnictwo w innowacyjnych pracach, projektach naukowych i naukowo-dydaktycznych związanych z funkcjonowaniem sektora rolno-żywnościowego;
 • pomoc organom państwowym, w tym sądom Rzeczypospolitej Polskiej, w procedurze ustalenia treści prawa obcego lub obcej praktyki sądowej albo istnienia wzajemności;
 • sporządzanie i publikacje analiz, ekspertyz, opinii oraz raportów;
 • organizację debat, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, wyjazdów studyjnych, warsztatów i innych form edukacyjnych;
 • wystąpienia publiczne ekspertów Fundacji;
 • współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinach nauk prawnych i ekonomicznych w zakresie rolnictwa i żywności;
 • współpracę z zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Rzeczypospolitej oraz z polskimi przedstawicielstwami za granicą;
 • współpracę z analogicznymi organizacjami oraz organami urzędowej kontroli żywności w Polsce oraz w państwach trzecich;
 • uczestnictwo w debacie publicznej;
 • realizację zamówień publicznych, kontraktów z instytucjami publicznymi;
 • analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników na zjazdach naukowych w Polsce i za granicą;
 • podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczanie zjawisk patologii w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem i jakością żywności;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, jakości i promocji żywności;
 • prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie edukacji związanej z bezpieczeństwem i jakością żywności;
 • skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych;
 • współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
 • upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;
 • wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących działania oraz dorobek z zakresu bezpieczeństwa, jakości i promocji polskiej żywności;
 • organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.

Kontakt

Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności

KRS: 0000793980

Regon: 383841139

NIP: 5252794516

ul. Świętokrzyska 20 lok. 412
00-002, Warszawa

biuro@forumbz.pl

Formularz kontaktowy

Akceptacja regulaminu

11 + 7 =